تلفن تماس: 33239072-087
بخش‌های آزمایشگاه

در این بخش:

بخش بیوشیمی ادرار در هر دو شیفت کاری آزمایشگاه فعال می‌باشد و نمونه‌ها‌ی بیماران حداکثر با فاصله‌ی دو ساعت از زمان نمونه‌گیری، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. انجام آزمایش های مربوط به این بخش در دو شیفت کاری و توسط دو پرسنل مجزا انجام می شود. 

انجام آزمایش‌ها به روش‌های معمول و براساس استانداردهای اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای به روز آزمایشگاهی صورت می‌گیرد.

در این بخش نمونه های غیرعادی از نظر رنگ و ظاهر به تشخیص آزمایشگاه در اولویت انجام قرار می گیرند.  
انجام کنترل کیفی روزانه و مقایسه نتایج با سایر آزمایش های مراجعه کننده
آنالیز نمونه در کمتر از 2 ساعت
انجام نمونه های اورژانسی به درخواست پزشک و یا باتوجه به شرایط نمونه به تشخیص آزمایشگاه قبل از سایر نمونه ها
پذیرش اورژانسی در تمام ساعات
انجام پروتئین و قند مثبت به دو روش مجزا

چک کردن مضاعف

از آنجا که در این آزمایشگاه جهت نمونه آنالیز وکشت ادرار دو ظرف جداگانه به مراجعین داده می‌شود نمونه‌هایی که از نظر پروتئین، قند، خون و سایر متابولیتهای نادر، مثبت باشند، بار دیگر از طریق نمونه کشت آن چک خواهد شد. این هماهنگی بین بخشها از طریق چک کردن نتایج آنالیز ادرار با بخش بیوشیمی خون در اندازه گیری پروتئین ادرار به روش کمی نیز برقرار می‌باشد.


کنترل کیفی

مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.

معرفی بخش‌های آزمایشگاه

تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از چهارراه، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087 
فکس: 33239092 087
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 21) (پنج‌شنبه 7 الی 19)
شش ماه دوم:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20) (پنج‌شنبه 7 الی 18)